Корзина
125 отзывов
Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ — продовження2

Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ — продовження2

Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ — продовження2

24.12.11

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під
час пропонування продукції споживачу не надається або надається у
нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна
для здійснення свідомого вибору.

3. Забороняються як такі, що вводять в оману:

1) пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною,

якщо існують підстави вважати, що продавець або виконавець не
зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких обсягах, що
можна передбачити з огляду на пропоновану ціну та характеристики
продукції;

2) пропонування з метою реалізації однієї продукції до

реалізації іншої;

3) відмова від пред'явлення споживачу товару, що

пропонується, та прийняття замовлення або ненадання товару
протягом розумного строку чи демонстрування дефектного зразка
товару;

4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої

кількості товарів або з метою спонукання споживачів до прийняття
швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу для
прийняття свідомого рішення;

5) пропонування до вільної реалізації продукції, яка вилучена

з обігу або щодо обігу якої існують обмеження;

6) недостовірне твердження, що існуватиме загроза особистій

безпеці споживача або його сім'ї, якщо він не придбає чи не
замовить продукцію;

7) утворення, експлуатація або сприяння розвитку

пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання
компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів
до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції;

8) використання повідомлення про розпродаж у зв'язку із

припиненням суб'єкта господарювання, його структурного підрозділу
або припинення відповідного виду господарської діяльності, тоді як
це не відповідає дійсності.

Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не

є вичерпним.

4. Агресивною вважається підприємницька практика, яка

фактично містить елементи примусу, докучання або неналежного
впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або
поведінку споживача стосовно придбання продукції.

При встановленні того, чи містить підприємницька практика

елементи примусу, докучання або неналежного впливу, до уваги
береться:

1) час, характер та повторюваність пропозицій щодо придбання

продукції;

2) вживання образливих або загрозливих висловів;

3) використання тяжкої для споживача обставини, про яку

продавцю або виконавцю було відомо, для впливу на рішення
споживача;

4) встановлення обтяжливих або непропорційних позадоговірних

перешкод для здійснення споживачем своїх прав за договором,
включаючи положення про право споживача розірвати договір або
замінити продукцію чи укласти договір з іншим суб'єктом
господарювання;

5) загроза здійснити незаконні або неправомірні дії.

5. Як агресивні забороняються такі форми підприємницької

практики:

1) створення враження, що споживач не може залишити

приміщення продавця (виконавця) без укладення договору або
здійснення оплати;

2) здійснення тривалих та/або періодичних візитів до житла

споживача, незважаючи на вимогу споживача про припинення таких дій
або залишення житла;

3) здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних

або інших повідомлень без згоди на це споживача;

4) вимога оплати продукції, поставленої продавцем

(виконавцем), якщо споживач не давав прямої та недвозначної згоди
на її придбання.

Перелік форм агресивної підприємницької практики не є

вичерпним.

6. Правочини, здійснені з використанням нечесної

підприємницької практики, є недійсними.

Суб'єкти господарювання, їх працівники несуть

відповідальність за нечесну підприємницьку практику згідно із
законодавством.

Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів

обслуговування

1. Правила торговельного, побутового та інших видів

обслуговування (виконання робіт, надання послуг) затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть
суперечити законодавчим актам.

Стаття 21. Порушення прав споживачів

1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть

бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень
законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для
цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства
про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому
разі порушеними, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право

споживача на свободу вибору продукції;

2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується

свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним
волевиявлення;

3) при наданні послуги, від якої споживач не може

відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець
нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у
нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або
виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій
відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням)
сторонами умов договору;

4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником

якого є споживач;

5) будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом)

обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;

6) споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною,

неналежної якості, фальсифікованою;

7) ціну продукції визначено неналежним чином;

8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником

якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством,

здійснюється судом.

2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує

питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за

позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
{ Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3674-VI ( 3674-17) від 08.07.2011 }

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про

захист прав споживачів

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів

суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів
обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть
відповідальність за:

1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених

частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною
третьою статті 10 цього Закону, — у десятикратному розмірі
вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї
продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; { Пункт 1 частини першої статті 23 в редакції Закону
N 2741-VI ( 2741-17) від 02.12.2010 }

2) виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає

вимогам нормативних документів, — у розмірі п'ятдесяти відсотків
вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару,
виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли
відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде
обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій

сертифікації в Україні, але у документах, згідно з якими її
передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката
відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або
декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид
продукції, — у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для
реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але
не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у
разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності
не веде обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає
вимогам нормативних документів, нормативно-правових актів стосовно
безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього
природного середовища, — у розмірі трьохсот відсотків вартості
виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної
роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли
відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде
обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) реалізацію продукції, забороненої відповідним державним

органом для виготовлення та реалізації (виконання, надання), — у
розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації
партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли
відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде
обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів,

вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо) без належного
попереджувального маркування, а також без інформації про правила і
умови безпечного його використання — у розмірі ста відсотків
вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі,
коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде
обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7) відсутність необхідної, доступної, достовірної та

своєчасної інформації про продукцію — у розмірі тридцяти відсотків
вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи,
наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт
господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і
витрат, — у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

8) створення перешкод службовим особам спеціально

уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів та структурного підрозділу з питань захисту прав
споживачів органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки
якості продукції, а також правил торговельного та інших видів
обслуговування — у розмірі від одного до десяти відсотків вартості
реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не
менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у
разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності
не веде обов'язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових

осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
захисту прав споживачів про усунення порушень прав споживачів — у
розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) реалізацію товару, строк придатності якого минув, — у

розмірі двохсот відсотків вартості залишку одержаної для
реалізації партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

11) порушення умов договору між споживачем і виконавцем про

виконання роботи, надання послуги — у розмірі ста відсотків
вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії,
вчинені щодо групи споживачів, — у розмірі від одного до десяти
відсотків вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній
календарний місяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.

Порядок їх стягнення визначається Кабінетом Міністрів

України.

3. У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами

господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства, визначених у статті 26 цього Закону рішень
(постанов) спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його
територіальних органів та їх посадових осіб про накладення
стягнення примусове виконання таких рішень (постанов) здійснюється
державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом
України «Про виконавче провадження» ( 606-14).
Контакты
 • Телефон:
  +380 (56) 798-41-30, Торговля, монтаж
  +380 (66) 502-10-10, (096) 503-10-10
  +380 (56) 798-41-30, Сервисный центр
  +380 (56) 798-41-30, (095) 234-11-01
  +380 (67) 511-81-48, (063) 229-41-30
 • Контактное лицо:
  Торговля - Денис, Монтаж - Максим, Сервис - Евгения
 • Адрес:
  ул. Березинская, 7, Днепр, Днепропетровская область, 49125, Украина
 • Skype:
  gazifik
Карта